Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

Obračun plaća djelatnika

Aplikacija Obračun plaća djelatnika služi za definiciju obračuna plaća, obračun i isplatu plaća, kao i za evidenciju svih potrebnih podataka za naknadno izvještavanje. Otvorenošću definicije obračuna plaća i vrsta plaćanja obračun poreza na zadnjoj isplati u godini, omogućava saldiranje plaćanja na nivou godine čime se izbjegava potreba predavanja porezne prijave.

Na nivou jednog mjeseca može se izvršiti više dodatnih obračuna i jedan konačni obračun. Po obračunu dobivaju se svi potrebni izvještaji za isplatu plaća kao i izvještaji za interne potrebe i financijsko knjigovodstvo. Zarade se prate po obračunskim jedinicama, kvalifikacijama i radnim nalozima. Pored svih potrebnih izvještaja zastupljeni su i SPL obrazac, izvještaji za popunu statističkih izvještaja, kao i ID obrazac, IP kartice, karto primanja djelatnika, obrazac M-4 itd. Preko disketa se vrši prijava iznosa plaća za isplate preko banaka i dostava IP kartica poreznoj upravi, kao i popis uplate kredita.

Za vrijeme obračuna nastaju svi virmani, a mogu se tiskati kao opći, posebni ili zbrojni nalog za prijenos. Satnice bolovanja automatski se računaju tako da doznake nije potrebno obračunavati prije obračuna plaća. Aplikacija sadrži segment Preraspodjele radnih sati što omogućava evidentiranje sati rada po vrstama zarada, radnim jedinicama, organizacijskim jedinicama, obračunskim jedinicama i radnim nalozima.